Logo Politechniki Radomskiej

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PEDAGOGIKA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

Specjalności:

ˇ         EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (specjalność nauczycielska)

ˇ         PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (z przygotowaniem pedagogicznym)

ˇ         PROFILAKTYKA  SPOŁECZNA  I RESOCJALIZACJA (z przygotowaniem pedagogicznym)

ˇ         AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH (z przygotowaniem pedagogicznym)

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(specjalność nauczycielska)

    Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo - merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela - wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I - III.  

Podstawowe miejsca pracy:

 • nauczyciel - wychowawca w placówkach przedszkolnych;
 • nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I - III.

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot; Malczewskiego 20a, pok. 807, tel. 361 78 72, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl

PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 (z przygotowaniem pedagogicznym)


   W ramach specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza" student przygotowywany jest do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy;
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej oraz wychowawczej na stanowiskach: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 801, tel. 513 049 539

PROFILAKTYKA  SPOŁECZNA  I RESOCJALIZACJA
(z przygotowaniem pedagogicznym)


   Specjalność skierowana do osób chcących pracować z jednostkami, rodzinami, grupami społecznymi zagrożonymi patologią lub przejawiającymi jej symptomy, potrzebującymi różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, bądź konkretnej pomocy psychopedagogicznej. 


Możliwe miejsca pracy:

 • domy dziecka o charakterze socjalizacyjnym;
 • zakłady wychowawcze;
 • służby sądowe (np. kurator sądowy);
 • areszty śledcze;
 • zakłady karne;
 • zakłady poprawcze;
 • policyjne izby dziecka;
 • pogotowia opiekuńcze;
 • świetlice środowiskowe;
 • świetlice terapeutyczne;
 • kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą;
 • schroniska dla nieletnich;
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • pedagodzy ulicy.

Opiekun specjalności: dr Dorota Zbroszczyk; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH
(z przygotowaniem pedagogicznym)

    W/w specjalność jest kierowana do osób zainteresowanych podejmowaniem działań z zakresu aktywizacji, animacji społecznej i kulturalnej osób starszych, które mogą być realizowane w ramach instytucji społecznych i kulturalnych, jak również w obrębie społeczności lokalnych czy sąsiedzkich.

Możliwe miejsca pracy to instytucje realizujące zadania związane z szeroko pojętą aktywizacją społeczno-edukacyjną osób starszych m.in.:

 • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • instytucje oświatowe i kulturalne;
 • organizacje społeczne i pozarządowe;
 • stowarzyszenia i fundacje wspierające osoby starsze;
 • placówki opiekuńcze, pensjonaty;
 • poradnie terapeutyczne;
 • placówki systemu ochrony zdrowia, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i ośrodki opieki paliatywnej;
 • organizacje działające w obszarze wsparcia rodzinnego;
 • placówki świadczące usługi społeczne dla osób starszych;
 • centra wolontariatu osób starszych;
 • uniwersytety trzeciego wieku lub kluby seniora;
 • interdyscyplinarne zespoły (medyczno-rehabilitacyjno-psychologiczno-społeczne) pracujące na rzecz seniorów.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 801, tel. 513 049 539

 

 

PRACA SOCJALNA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

Specjalności:

ˇ        ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH

ˇ        ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH


    Specjalność ta jest kierowana do osób zainteresowanych podejmowaniem i organizowaniem działań z zakresu usług socjalnych o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i interwencyjnym dla osób i rodzin. Kwalifikacje absolwenta umożliwią rozwój potencjału, wzbogacanie życia i zapobieganie dysfunkcjom osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie im wsparcia w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także zapewnią osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Absolwent specjalności „Organizator usług socjalnych” będzie mógł podjąć pracę w:

 • Ośrodkach Pomocy Społecznej (w przyszłej ustawie Centra Pomocy i Usług Socjalnych);
 • regionalne ośrodki polityki i pomocy społecznej;
 • organizacjach pozarządowych;
 • niepublicznych agencjach socjalnych z nastawieniem na tworzenie lokalnych agencji usług socjalnych, doradztwa w budowaniu lokalnej sieci agencji socjalnych na obszarze powiatu.

Opiekun specjalności: dr Mikołaj Olszewski; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ


    Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie animacji społecznej skutkującej zwiększeniem aktywnego uczestnictwa w lokalnych i regionalnych inicjatywach o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, budowy i funkcjonowania partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej oraz roli organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko pojętą aktywizacją społeczno-edukacyjną:

 • regionalne ośrodki pomocy społecznej;
 • centra usług socjalnych;
 • ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi (ośrodek interwencji kryzysowej);
 • jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej;
 • organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i aktywizowaniem środowisk lokalnych;
 • lokalne centra kultury oraz świetlice środowiskowe.

Opiekun specjalności: dr Dagmara Kowalik; Malczewskiego 20a, pok. 101, tel. 361 78 64

 

PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA, magisterskie

Specjalności:

ˇ        PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)

ˇ        PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (z przygotowaniem pedagogicznym)

ˇ        DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (z przygotowaniem pedagogicznym)

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)

     Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo-merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej, w klasach I- III.
Od X.2019 r. studia na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci kierunku Pedagogika I st. podobnej specjalności.
 

Podstawowe miejsca pracy:

 • nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I - III,
 • nauczyciel-wychowawca w placówkach przedszkolnych;

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot; Malczewskiego 20a, pok. 807, tel. 361 78 72, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

     Celem kształcenia na powyższej specjalności jest przygotowanie studentów do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, socjalizacyjno-resocjalizacyjnych z dziećmi i młodzieżą z tzw. "grup ryzyka" (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń zachowania).  

Podstawowe miejsca pracy:

 • ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • szkolne schroniska młodzieżowe,
 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej),
 • stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną,
 • placówki profilaktyczno-wychowawcze,
 • ośrodki wspierające uzależnionych.

Opiekun specjalności: dr Dorota Zbroszczyk; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

 

     Studia na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna wyposażają studenta w wiedzę z zakresu prawidłowości i zaburzeń rozwojowych jednostki z perspektywy procesu kształcenia i wychowania. Student poznaje uwarunkowania i przebieg procesu diagnostycznego w aspekcie założeń teoretycznych, metodycznych i metodologicznych oraz zagadnienia związane z metodyką prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na prowadzenie diagnozy pedagogicznej (poznawanie środowiska i sytuacji szkolnej ucznia) oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym korekcyjno-kompensacyjnych.  

Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w:

 • wszystkich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły różnego typu, świetlice);
 • placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • świetlicach i ośrodkach terapeutycznych;
 • ośrodkach wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 801, tel. 513 049 539PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

(specjalność nauczycielska)

    Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo - merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela - wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I - III.  

Podstawowe miejsca pracy:

 • nauczyciel - wychowawca w placówkach przedszkolnych;
 • nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I - III.

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, mgr Nela Bukowska; Malczewskiego 20a, pok. 807, tel. 361 78 72, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl