Logo Politechniki Radomskiej

:: SEMINARIUM NAUKOWE nt."PEDAGOGICZNE, SPOŁECZNE I DUSZPASTERSKIE ASPEKTY WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI"

    

     W dniu 21 lutego 2012 roku w Radomiu zostało zorganizowane Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat pedagogicznych, społecznych i duszpasterskich aspektów wychowania w trzeźwości. Organizatorami byli: Instytut Teologiczny w Radomiu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Radomska- Wydział Nauczycielski i Duszpasterstwo Trzeźwościowe diecezji radomskiej.

     Niezwykle aktualna problematyka seminarium przyciągnęła wielu wybitnych przedstawicieli zarówno teorii, jak i praktyki profilaktyki uzależnień. Wśród uczestników byli między innymi: Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski-Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Ks. Biskup Adam Odzimek-Przewodniczący Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości, Ks. dr Dariusz Skrok-Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu, Prof. dr hab. Anna Zamkowska-Politechnika Radomska, Prof. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz- Politechnika Radomska, Ks. mgr Mirosław Szczot-Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości oraz władze miasta w osobach: v-ce prezydent miasta Radomia Anna Kwiecień i v-ce prezydent miasta Radomia Ryszard Fałek oraz Krzysztof Sońta-Pełnomocnik Prezydenta ds. osób wykluczonych i organizacji pozarządowych.

     Spotkanie prowadził Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W debatach dominowały tematy dotyczące postaw młodzieży wobec substancji psychoaktywnych, alkoholizmu jako kwestii społecznej, form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w kontekście sięgania przez nich po alkohol, nowych substancji uzależniających, nadużywania alkoholu jako ścieżki do dopalaczy i narkotyków, roli alkoholu jako czynnika kryminogennego w genezie zabójstw czy wychowawca i profilaktyk w ponowoczesności. W wystąpieniach często przewijał się wątek dania wielu uprawnień i przywilejów ludziom młodym bez objęcia ich odpowiedzialną opieką i wsparciem. Wiele wątków tego seminarium było związanych z budowaniem i odbudowywaniem świata wartości wśród ludzi młodych oraz kształtowania odpowiednich postaw. Niestety bowiem, jak zauważył Profesor Mariusz Jędrzejko z SGGW, dorośli często nie pełnią swoich ról w sposób odpowiedzialny i nie dają dobrego przykładu młodemu pokoleniu, a przecież właśnie na nich spoczywa obowiązek niesienia dobrych wzorców i przykładów.

     Znacznym zainteresowaniem uczestników cieszyły się także wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych przeciwdziałających zjawisku alkoholizowania się czy prowadzących terapię osób uzależnionych, takich jak Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, Stowarzyszenie Wyjdź Naprzeciw w Zwoleniu czy Stowarzyszenie "Wesele Wesel".

     Do udziału w seminarium, w jego organizację i przebieg, czynnie włączyli się studenci kierunku Pedagogika- przyszli młodzi pedagodzy, wychowawcy i nauczyciele z Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej.

     Seminarium zakończyło się podsumowaniem i podjęciem zobowiązań na przyszłość. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy spotkania wyrazili głębokie przekonanie o potrzebie kontynuowania spotkań o takim charakterze.

Na zdjęciach uczestnicy seminarium. Źródło: materiały własne.


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl