Logo Politechniki Radomskiej

STUDIA PODYPLOMOWE

:: NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywać się będzie cyklicznie według następujących zasad:

Na semestr zimowy w terminie: 1-30 września każdego roku
Na semestr letni w terminie: 1-28 lutego każdego roku


Charakterystyka Studiów

Studia organizowane są przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii oraz Katedrę Neofilologii – Zakład Anglistyki. Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. z późn. zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwent uzyska kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach.


Ogólne cele kształcenia

Podstawowym celem studiów podyplomowych Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jest umożliwienie słuchaczom uzyskania zarówno formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w przedszkolu, jak również zdobycie niezbędnych do tego celu kompetencji. Przygotowany program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod, form i technik nauczania języka angielskiego,

 • doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych,

 • doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.


Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata

Studia podyplomowe adresowane są do:

 • nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych w klasach 1-3 i/lub w przedszkolach, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością nadającą uprawnienia do pracy w przedszkolu i/lub klasach 1-3 szkoły podstawowej,

 • lub absolwentów studiów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na poziomie co najmniej studiów licencjackich, posiadających uprawnienia pedagogiczne,

 • oraz legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) potwierdzonym świadectwem maturalnym lub innym zaświadczeniem wystawionym przez instytucję do tego uprawnioną (np. szkołę językową).

 • zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego przyjęcie na studia następuje dodatkowo na podstawie egzaminu/testu pisemnego sprawdzającego znajomość języka.


Organizacja studiów podyplomowych

 1. Czas trwania - 3 semestry

 2. Opłata za jeden semestr - 1.200 zł

 3. Liczba godzin dydaktycznych - 350

 4. Liczba godzin praktyk - 60

 5. Przewidywana liczba słuchaczy (warunkująca uruchomienie edycji studiów) - 30 osób

 6. Przewidywane terminy uruchomienia studiów, według zasady: w semestrze zimowym - październik każdego roku, w semestrze letnim - marzec każdego roku.


Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów.

Sekretariat studiów (informacje organizacyjne)

mgr Katarzyna Kośmińska

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom

pokój 254

tel.: (48) 361-73-60

e-mail: k.kosminska@uthrad.pl


Kierownik studiów podyplomowych

dr Justyna Bojanowicz

tel.: 513-049-539

e-mail: jbojanowicz@poczta.fm


Informacje dodatkowe:

Plan studiów podyplomowych [PDF]

Regulamin studiów podyplomowych[PDF]


Potrzebne dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe [PDF], pobierz [DOC].

Kwestionariusz osobowy [PDF], pobierz [DOC].WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl