Logo Politechniki Radomskiej

STUDIA PODYPLOMOWE

:: ROZKŁAD ZAJĘĆ SEM. III (ZIMOWY) 2018/2019

Rozkład zajęć [PDF], wersja 1.1 z 29.10.18

:: STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywać się będzie cyklicznie według następujących zasad:

Na semestr zimowy w terminie: 1-30 września każdego roku
Na semestr letni w terminie: 1-28 lutego każdego roku

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych obejmuje przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształcenia umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych (II etap edukacyjny), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych poprzez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

UPRAWNIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lutego 2012 r., poz. 131), w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. Czas trwania – 3 semestry
 2. Opłata za jeden semestr – 1.200 zł
 3. Liczba godzin dydaktycznych – 300
 4. Liczba godzin praktyk - 150
 5. Przewidywana liczba słuchaczy (warunkująca uruchomienie edycji studiów) - 30 osób

FORMY I TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, ewentualnie (po uzgodnieniu ze słuchaczami) piątkowo-sobotnio-niedzielnych w budynku "Olimp", w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20A. Praktykę pedagogiczną słuchacz realizuje w czasie II i III semestru, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia.
 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Przyjęcia na studia dokonuje kierownik studiów.
 4. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia przekazywana jest kandydatom za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie studiów (ul. Malczewskiego 22 w Radomiu, budynek „Pentagon” pok. 126) lub na wskazany przez kandydata adres do korespondencji.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia na studia podyplomowe, kandydat może odwołać się do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania informacji.
 6. Z osobą przyjętą na studia, Uczelnia zawiera umowę w formie pisemnej, dotyczącą warunków odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach podyplomowych.
 7. Po podpisaniu umowy osoba ta staje się słuchaczem studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć w Sekretariacie studiów (ul. Malczewskiego 22 w Radomiu, budynek „Pentagon”, pok. 126), następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia – wzór do pobrania poniżej
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe wraz Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wzór do pobrania poniżej
 3. Odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kserokopię dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu).
 5. W przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym kserokopię dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Plan Studiów Podyplomowych [PDF]
 • Regulamin studiów podyplomowych - Uchwała Nr 000-3/4/2016 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 marca 2016 r. [PDF]
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe [PDF], pobierz [DOCX].
 • Kwestionariusz osobowy [PDF], pobierz [DOC].

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów.

Sekretariat studiów (informacje organizacyjne) Dariusz Rusak
ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom, budynek "Pentagon"
pokój 126, tel.: (48) 361-78-53
e-mail: d.rusak@uthrad.pl


Kierownik studiów dr Justyna Bojanowicz
ul. Malczewskiego 22A, budynek "Olimp", 26-600 Radom
pokój 801, tel.: 513-049-539
e-mail: j.bojanowicz@uthrad.pl


WF-P
na facebook


galeria prac >>>


© KATEDRA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WF-P UT-H w Radomiu --- Kontakt: marek.pytlak@pr.radom.pl